17. Samovar   20x16   $1,600.

Samopvar IMG_9991


© Thomas Page 2016